Mẫu cam kết, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện năm 2021

Mẫu cam kết, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện năm 2021

Lượt xem:

[...]
Quy định rèn luyện của UV BCH Đảng bộ

Quy định rèn luyện của UV BCH Đảng bộ

Lượt xem:

[...]
qui chế làm việc của BCH Đảng bộ 20-25

qui chế làm việc của BCH Đảng bộ 20-25

Lượt xem:

[...]
Mẫu cam kết Đảng viên 2020 (bổ sung)

Mẫu cam kết Đảng viên 2020 (bổ sung)

Lượt xem:

[...]
Mẫu cam kết, đăng ký học tập chuyên đề 2020

Mẫu cam kết, đăng ký học tập chuyên đề 2020

Lượt xem:

[...]
hồ sơ kiểm điểm, phân loại 2019

hồ sơ kiểm điểm, phân loại 2019

Lượt xem:

[...]
Bổ sung mẫu 08

Bổ sung mẫu 08

Lượt xem:

[...]
Biểu mẫu Kiểm điểm, phân loại

Biểu mẫu Kiểm điểm, phân loại

Lượt xem:

[...]
Hồ sơ qui hoạch

Hồ sơ qui hoạch

Lượt xem:

[...]
mẫu cam kết cho ĐV

mẫu cam kết cho ĐV

Lượt xem:

[...]
Mẫu cam kết dành cho cán bộ, lãnh đạo

Mẫu cam kết dành cho cán bộ, lãnh đạo

Lượt xem:

[...]
Mẫu cam kết cho Đảng viên

Mẫu cam kết cho Đảng viên

Lượt xem:

[...]